ميان مايگي و موسيقي

روزنامه ايران - اديب وحداني

...اهميت فرهاد همان قدر بوده كه باز در كنار فريدون فروغي و كوروش يغمايي بگذاري اش.

...فرهاد هم مانند آن دو تاي ديگر ميان مايه بود و نقطه اوجي در هنر امروز به حساب نمي آمد و چه حيف كه اصلا موسيقي ما نقطه اوجي ندارد.

... توليد آثار هنري به هرچيزي محتاج نباشد،به هوش احتياج دارد.آيا آثاري كه واقعا ماندگار باشند به اين معني كه مردم آنها را با خود به تنهايي و در جمع زمزمه كنند و اين مردم هم شامل بيش از يك نسل شوند در موسيقي ما توليد شده اند؟پاسخ به اين پرسش بسيار آسان است .چرا كه فقط كافي است يك نمونه چند نفري  از مخاطبان جدي موسيقي را مثال بياوريم كه يك آهنگ را نشنيده باشند و من ميتوانم براي شما چند نمونه چند ده نفري  را مثال بزنم كه اصلا هيچ ترانه ايراني را حفظ نباشند.دليل اين ناماندگاري توليدات موسيقيايي به نبود آثار برجسته برميگردد و آثار برجسته محتاج همه آنچه نوشته شده اند به انضمام فعالان باهوش و كارآمد و با قريحه.افرادي كه اين 3تاي آخر راب ا هم دارا باشند.اين مي شود كه به جاي افرادي كه مي توانند مهم باشند در بهترين حالت شاهد حضور چهره هايي مانند فروغي ، فرهاد و كوروش يغمايي بود كه همه در متوسط بودن مشترك اند و سرنوشت اولي شان كه مرگ خود خواسته بود، دومي اين قدر مهجور از دست رفت و سومي با آنكه زنده است اما هنوز زير بهمن گل يخ خود دفن شده است و در سايه آن يخ ،محو.

ميان مايگي هنرمندان موسيقي پاپ همچنان ادامه دارد و دقيقا به همان دليل است كه افرادي كه اصلا در كار موسيقي حرفه اي نيستند مجال طرح و بزرگ شدن مي يابند و هنوز كه هنوز است ،مهمترين چهره موسيقي پاپ ايراني يك رقاصهآتشين ميزهاي كابازه هاي متعفن سابق است كه البته به محض دوباره مطرح شدن بلافاصله و مدام از محبوبيت او كاسته مي شود.

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.