معرفت آقاي شهردار

نويسنده اين نامه آوازه خواني است به نام فرهاد كه از جمله آهنگهاي گنجشگك اشي مشي،جمعه،وحدت و... را خوانده و المنه لله در هر رژيمي ممنوعتر است!! و اما اصل مطلب اينكه : اين بنده هيچ آشنايي با حضرت شهردار نداشته و حتي يكبار هم از فرهنگسراي بهمن درخواست سالن براي اجراي كنسرت كردم و موافقت نشد و علاوه بر تمام اينها اختلافات مبسوط در عقايد هم با ايشان دارم.

اما ذكر دو نكته در مورد ايشان وظيفه من است .نكته اول كه بيشتر گفته شد:كار و كوشش و رنج و زحمت بي دريغ است در جهت بهبود خارق العاده وضع موجود و محيط زيست علي الخصوص در تهران و اما نكته دوم:معرفت آقاي شهردار است (در معناي مورد نظر عوام الناس قديم) كه آئيني است بسي كهنه و فراموش شده و شايد همچون مروت ،نامي است ،بي نشان...البته در آن دور دستها ،چهل سال پيش و بيشتر گاهي حرفش را گاهي مي زدند اما خيلي كمتر به آن مي پرداختند،... به هر تقدير بايد اينها گفته مي شد و اضافه ميكنم كه ارادت بسيار به اين مذهب منسوخ دارم و به طريق اولي به اصحاب نادر آن.

77/5/14

 

 

 

 

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.